تمامی محصولاتی که بر پایه گچ آلفا ساخته می شوند در این دسته بندی قرار می گیرند